gallery2014-copy

PostHeaderIcon พล.ท.อภิชาติ วิไลเนตร จก.วท.กห.เป็นประธานการประชุมเตรียมการฯงานดีเฟนส์และซีคิวริตี้ ๒๐๑๙ ๒๖ เม.ย.๖๒

26-4-2019-1

พล.ท.อภิชาติ วิไลเนตร จก.วท.กห. เป็นประธานการประชุมเตรียมการจัดการประชุมคณะอนุกรรมการด้านวิชาการและ

การสาธิตในงานดีเฟนส์และซิคิวริตี้ ๒๐๑๙ โดยมี บ.จีเอ็มแอล ผู้ประสานงานในการจัดงานเข้าร่วมให้ข้อมูล

26-4-2019-2

26-4-2019-3

26-4-2019-4

26-4-2019-5

26-4-2019-6

26-4-2019-7

26-4-2019-8

26-4-2019-9

26-4-2019-10

26-4-2019-11

26-4-2019-12

26-4-2019-13

26-4-2019-14

26-4-2019-15

26-4-2019-16

26-4-2019-17

26-4-2019-18

26-4-2019-19

26-4-2019-20

26-4-2019-21

26-4-2019-22

26-4-2019-23

26-4-2019-24

26-4-2019-25

26-4-2019-26

26-4-2019-27

26-4-2019-28

26-4-2019-29

26-4-2019-30

26-4-2019-31

26-4-2019-32

26-4-2019-33

26-4-2019-34

26-4-2019-35

26-4-2019-36

26-4-2019-37

26-4-2019-38

26-4-2019-39

26-4-2019-40