gallery2014-copy

PostHeaderIcon พล.ท.อภิชาติ วิไลเนตร จก.วท.กห.เป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์ประจำสัปดาห์ ๒๙ เม.ย.๖๒

29-4-2019-51

พล.ท.อภิชาติ วิไลเนตร จก.วท.กห. เป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์ ประจำสัปดาห์ โดยใช้การประชุมทางไกล

ผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ ระหว่าง วท.กห. กับ ศวพท.วท.กห.

29-4-2019-52

29-4-2019-53

29-4-2019-54

29-4-2019-55

29-4-2019-56

29-4-2019-57

29-4-2019-58

29-4-2019-59

29-4-2019-60

29-4-2019-61

29-4-2019-62

29-4-2019-63

29-4-2019-64

29-4-2019-65

29-4-2019-66

29-4-2019-67

29-4-2019-68

29-4-2019-69

29-4-2019-70

29-4-2019-71

29-4-2019-72

29-4-2019-73