gallery2014-copy

PostHeaderIcon พล.ท.อภิชาติ วิไลเนตร จก.วท.กห. เป็นประธานการประชุมพิจารณา(ร่าง)บันทึกความเข้าใจฯ ๓๐ เม.ย.๖๒

30-4-2019-2

พล.ท.อภิชาติ วิไลเนตร จก.วท.กห. เป็นประธานการประชุมเพื่อพิจารณา (ร่าง) บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือ

ด้านการวิจัยและพัฒนา ระหว่าง กห. กับหน่วยงานภายนอก กห. โดยมีผู้ที่เกี่ยวข้องมาร่วมร่างบันทึกความเข้าใจร่วมกัน

30-4-2019-3

30-4-2019-4

30-4-2019-5

30-4-2019-6

30-4-2019-7

30-4-2019-8

30-4-2019-9

30-4-2019-10

30-4-2019-11

30-4-2019-12

30-4-2019-13

30-4-2019-14

30-4-2019-15

30-4-2019-16

30-4-2019-17

30-4-2019-18

30-4-2019-19

30-4-2019-20

30-4-2019-21

30-4-2019-22

30-4-2019-23

30-4-2019-24

30-4-2019-25

30-4-2019-26

30-4-2019-27

30-4-2019-28

30-4-2019-29

30-4-2019-30

30-4-2019-31

30-4-2019-32

30-4-2019-34

30-4-2019-35

30-4-2019-36

30-4-2019-37

30-4-2019-39

30-4-2019-40