gallery2014-copy

PostHeaderIcon พล.ท.อภิชาติ วิไลเนตร จก.วท.กห. รับการขอขมาลาอุปสมบทของข้าราชการ วท.กห. ๓๐ เม.ย.๖๒

30-4-2019-41

พล.ท.อภิชาติ วิไลเนตร จก.วท.กห. ได้เข้าพิธีขอขมาเพื่อลาอุปสมบทของข้าราชการ วท.กห. ที่เข้าร่วมในโครงการ

ฉลองอุโบสถ และ บรรพชาอุปสมบทหมู่เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ณ วัดกองลม อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่ ในวันที่

๑๗ พ.ค.๖๒ โดยมี พล.อ.ณัฐ อินทรเจริญ ปล.กห. เป็นประธานในพิธี ครั้งนี้ข้าราชการ วท.กห.ได้ขอลาอุปสมบท

ในโครการจำนวน ๖ นาย

30-4-2019-42

30-4-2019-43

30-4-2019-44

30-4-2019-45

30-4-2019-46

30-4-2019-47

30-4-2019-48

30-4-2019-49

30-4-2019-50

30-4-2019-51

30-4-2019-52

30-4-2019-53

30-4-2019-54

30-4-2019-55

30-4-2019-56

30-4-2019-57

30-4-2019-58

30-4-2019-59

30-4-2019-60

30-4-2019-61

30-4-2019-62

30-4-2019-63

30-4-2019-64

30-4-2019-65

30-4-2019-66

30-4-2019-67

30-4-2019-68

30-4-2019-69

30-4-2019-70

30-4-2019-71

30-4-2019-72

30-4-2019-73

30-4-2019-74

30-4-2019-75

30-4-2019-76

30-4-2019-77

30-4-2019-78

30-4-2019-79

30-4-2019-80

30-4-2019-81