gallery2014-copy

PostHeaderIcon พล.ท.อภิชาติ วิไลเนตร จก.วท.กห.เป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์ประจำสัปดาห์ ๒๑ พ.ค.๖๒

21-5-2019-1

พล.ท.อภิชาติ วิไลเนตร จก.วท.กห. เป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์ประจำสัปดาห์ โดยสำนักและกองต่างๆ

ได้เสนอความคืบหน้าในการประสานงานและแผนงานที่จะทำในสัปดาห์หน้า

21-5-2019-2

21-5-2019-3

21-5-2019-4

21-5-2019-5

21-5-2019-6

21-5-2019-7

21-5-2019-8

21-5-2019-9

พล.ต.สมเกียรติ สัมพันธ์ ผอ.สนป.วท.กห. ชี้แจ้งสรุปงานที่ผ่านท่ และชี้แจงแนวทางปฏิบัติในงาน CV19 และ

จัดคณะทำงานด้านต่างๆเพื่อความพร้อม

21-5-2019-10

21-5-2019-11

21-5-2019-12

21-5-2019-13

21-5-2019-14

21-5-2019-15

21-5-2019-16

21-5-2019-17

21-5-2019-18

21-5-2019-19

21-5-2019-20

21-5-2019-21

21-5-2019-22

21-5-2019-24

ผอ.กผบ.วท.กห.ชี้แจง

21-5-2019-25

21-5-2019-26

21-5-2019-27

ผอ.กคง.วท.กห. ชี้แจง

21-5-2019-28

21-5-2019-29

21-5-2019-30

ผอ.กลาง วท.กห. ชี้แจง

21-5-2019-31

21-5-2019-32

21-5-2019-33

21-5-2019-34

21-5-2019-35

21-5-2019-36

21-5-2019-37

21-5-2019-38

21-5-2019-39

21-5-2019-40

21-5-2019-41

21-5-2019-42

21-5-2019-43