gallery2014-copy

PostHeaderIcon พล.ท.อภิชาติ วิไลเนตร จก.วท.กห. จก.วท.กห. ไปตรวจเยี่ยมโครงการวิจัยที่ ทร. รับผิดชอบ ๒๗ มิ.ย.๖๒

27-6-2019-1

พล.ท.อภิชาติ วิไลเนตร จก.วท.กห. และคณะ เดินทางไปตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานโครงการวิจัยและพัฒนา

การทหาร ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ ทร. โดยมี พล.ร.ต.กฤชพล เรียงเล็กจำนงค์ ร.น. รอง ผบ.ฐท.สส. ซึ่งเป็น

นายทหารโครงการวิจัยและพัฒนาจัดสร้างต้นแบบเครื่องบินทะเล เป็นผู้ให้ต้อนรับ และบรรบยายสรุปผลงานที่ดำเนินการ

ผ่านมา ณ สำนักงานเครื่องบินทะเล ภายในฝูงบิน ๑๐๓ กองบิน ๑ กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ

27-6-2019-2

27-6-2019-3

27-6-2019-4

27-6-2019-5

27-6-2019-6

27-6-2019-7

27-6-2019-8

27-6-2019-9

27-6-2019-10

27-6-2019-11

27-6-2019-12

27-6-2019-13

27-6-2019-14

27-6-2019-15

27-6-2019-16

27-6-2019-17

27-6-2019-18

27-6-2019-19

27-6-2019-20

27-6-2019-21

27-6-2019-22

27-6-2019-23

27-6-2019-24

27-6-2019-25

27-6-2019-26

27-6-2019-27

27-6-2019-28

27-6-2019-29

27-6-2019-30

27-6-2019-31

27-6-2019-32

27-6-2019-33

27-6-2019-34

27-6-2019-35

27-6-2019-36

27-6-2019-37

27-6-2019-38

27-6-2019-39

27-6-2019-40

27-6-2019-41

27-6-2019-42

27-6-2019-43

27-6-2019-44

27-6-2019-46