gallery2014-copy

PostHeaderIcon พล.ท.อภิชาติ วิไลเนตร จก.วท.กห. จก.วท.กห. ไปตรวจเยี่ยมโครงการวิจัยที่ ทร. รับผิดชอบ ๒๗ มิ.ย.๖๒

27-6-2019-48

พล.ท.อภิชาติ วิไลเนตร จก.วท.กห. และคณะ รับฟังการบรรยายสรุปโครงการวิจัยและพัฒนาเป้าฝึกปราบเรือดำน้ำ

โดยมี น.ท.มานะชัย คำแย้ม ร.น. เป็นนายทหารโครงการ และ โครงการวิจัยและพัมนาระบบป้องกันเพรียงในท่อนำน้ำทะเล

โดยมี น.อ.เสงียง เถี่อนบุญ ร.น. เป็นนายทหารโครงการ วัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อปรับปรุงระบบควบคุมของระบบ

ป้องกันเพรียงต้นแบบและทดสอบการใช้งานระบบป้องกันเพรียงในเรือจริง

27-6-2019-49

27-6-2019-50

27-6-2019-51

27-6-2019-52

27-6-2019-53

27-6-2019-54

27-6-2019-55

27-6-2019-56

27-6-2019-77

 

27-6-2019-57

27-6-2019-58

27-6-2019-59

27-6-2019-60

27-6-2019-61

27-6-2019-63

27-6-2019-64

27-6-2019-65

27-6-2019-66

27-6-2019-67

27-6-2019-68

27-6-2019-69

27-6-2019-70

27-6-2019-71

27-6-2019-72

27-6-2019-53

27-6-2019-73

27-6-2019-74

27-6-2019-75

27-6-2019-76