gallery2014-copy

PostHeaderIcon พล.ท.อภิชาติ วิไลเนตร จก.วท.กห. จก.วท.กห. ต้อนรับผู้ช่วยฑูตอิสราเอลเข้าเยี่ยมคำนับฯ ๒ ก.ค.๖๒

2-7-2019-1

พล.ท.อภิชาติ วิไลเนตร จก.วท.กห. ให้การต้อนรับผู้ช่วยฑูตอิสราเอลประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคำนับ และหารือเรื่อง

งานวิจัย และงานอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ ซึ่งทาง วท.กห. ให้ความสนใจ

2-7-2019-2

2-7-2019-3

2-7-2019-5

2-7-2019-6

2-7-2019-7

2-7-2019-8

2-7-2019-9

2-7-2019-10

2-7-2019-11

2-7-2019-12

2-7-2019-13

2-7-2019-14

2-7-2019-15

2-7-2019-16

2-7-2019-17

2-7-2019-18

2-7-2019-19

2-7-2019-20

2-7-2019-21

2-7-2019-22

2-7-2019-23

2-7-2019-24

2-7-2019-25

2-7-2019-26

2-7-2019-27

2-7-2019-28

2-7-2019-29

2-7-2019-30

2-7-2019-31

2-7-2019-32

2-7-2019-33