gallery2014-copy

PostHeaderIcon พล.ต.จตุพร ไชยศรี รอง จก.วท.กห. เป็นประธานประชุมคณะทำงานวิจัยพัฒนาระบบสารสนเทศฯ ๒๖ ก.ค.๖๒

26-7-2015-67

พล.ท.อภิชาติ วิไลเนตร จก.วท.กห. มอบให้ พล.ต.จตุพร ไชยศรี รอง จก.วท.กห.(๑) เป็นผู้แทนในการประชุม

เพื่อพิจารณาร่างขอเสนอโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ และการสื่อสารด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เพื่อความปลอดภัย

และพัฒนาคุณภาพชีวิตรวมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชนรอบเกาะรัตนโกสินทร์ของ กห. โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ใน สป. เข้าร่วมพิจารณาและทบทวนพื้นที่ในการดำเนินการ

26-7-2015-68

26-7-2015-69

26-7-2015-70

26-7-2015-71

26-7-2015-72

26-7-2015-73

26-7-2015-74

26-7-2015-76

26-7-2015-75

26-7-2015-77

26-7-2015-78

26-7-2015-79

26-7-2015-80

26-7-2015-81

26-7-2015-82

26-7-2015-83

26-7-2015-84

26-7-2015-85

26-7-2015-86

26-7-2015-87

26-7-2015-88

26-7-2015-89

26-7-2015-95

26-7-2015-96

26-7-2015-97

26-7-2015-98

26-7-2015-99

26-7-2015-100

26-7-2015-101

26-7-2015-102

26-7-2015-103

26-7-2015-104

26-7-2015-105

26-7-2015-106

26-7-2015-107

26-7-2015-108

26-7-2015-109

26-7-2015-110

26-7-2015-111

26-7-2015-112

26-7-2015-113

26-7-2015-114

26-7-2015-115

26-7-2015-116

26-7-2015-117

26-7-2015-118

26-7-2015-119

26-7-2015-120

26-7-2015-121

26-7-2015-122

26-7-2015-123

26-7-2015-124

26-7-2015-125

26-7-2015-126

26-7-2015-127

26-7-2015-128

26-7-2015-129

26-7-2015-130

26-7-2015-131

26-7-2015-132

26-7-2015-133

26-7-2015-134

26-7-2015-135

26-7-2015-136

26-7-2015-137

26-7-2015-138

26-7-2015-139