gallery2014-copy

PostHeaderIcon พล.ต.จตุพร ไชยศรี รอง จก.วท.กห. และคณะข้าราชการ วท.กห. ร่วมพิธีตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลฯ ๒๗ ก.ค.๖๒

27-7-2019-1

พล.อ.ณัฐ อินทรเจริญ ปล.กห. เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิม

พระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๖๗ พรรษา ในส่วนของ วท.กห. พล.ท.อภิชาติ วิไลเนตร จก.วท.กห.

มอบให้ พล.ต.จตุพร ไชยศรี รอง จก.วท.กห. (๑) เป็นผู้แทน นำข้าราชการ วท.กห. ร่วมในพิธีทำบุญตักบาตรในครั้งนี้

27-7-2019-2

27-7-2019-3

27-7-2019-4

27-7-2019-5

27-7-2019-6

27-7-2019-7

27-7-2019-8

27-7-2019-9

27-7-2019-10

27-7-2019-11

27-7-2019-12

27-7-2019-13

27-7-2019-14

27-7-2019-15

27-7-2019-16

27-7-2019-17

27-7-2019-18

27-7-2019-19

27-7-2019-20

27-7-2019-21

27-7-2019-22

27-7-2019-23

27-7-2019-24

27-7-2019-25

27-7-2019-26

27-7-2019-27

27-7-2019-28

27-7-2019-29

27-7-2019-30

27-7-2019-31

27-7-2019-32

27-7-2019-33

27-7-2019-34

27-7-2019-35

27-7-2019-36