gallery2014-copy

PostHeaderIcon พล.ต.จตุพร ไชยศรี รอง จก.วท.กห.เป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์ประจำสัปดาห์ ๓๐ ก.ค.๖๒

30-7-2019-1

พล.ต.จตุพร ไชยศรี รองจก.วท.กห.(๑) เป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์ประจำสัปดาห์ ๓๐ ก.ค.๖๒

โดย นขต.วท.กห.มีเรื่องชี้แจ้งอยู่หลายเรื่อง สนป.วท.กห. เรื่องการประชุม อกวท.กห.จชต.และการจัดเตรียมงาน

คิมสันไวเปอร์ (CV 2019) ได้แถลงความคืบหน้าในการจัด, สมท.วท.กห. เรื่องการทดสอบเสื้อเกราะ และ การประชุม

กมย.กห. ครั้งที่๒, ศวพท.วท.กห. เรื่องได้รับอนุมัติงบซ่อมแซมอาคาร

30-7-2019-2

30-7-2019-3

30-7-2019-4

30-7-2019-5

30-7-2019-6

30-7-2019-7

30-7-2019-8

30-7-2019-9

30-7-2019-10

30-7-2019-11

30-7-2019-12

30-7-2019-13

30-7-2019-16

30-7-2019-17

30-7-2019-18

30-7-2019-19

30-7-2019-14

30-7-2019-20

30-7-2019-21

30-7-2019-22

30-7-2019-23

30-7-2019-24

30-7-2019-25

30-7-2019-26

30-7-2019-27

30-7-2019-28

30-7-2019-29

30-7-2019-30

30-7-2019-31

30-7-2019-32

30-7-2019-33

30-7-2019-34

30-7-2019-35

30-7-2019-36

30-7-2019-37

30-7-2019-38

30-7-2019-39

30-7-2019-40

30-7-2019-41

30-7-2019-42

30-7-2019-43

30-7-2019-44

30-7-2019-45