gallery2014-copy

PostHeaderIcon พ.อ.เขมชาติ ปัตตะนุ รอง ผอ.สมท.วท.กห. ประชุมคณะทำงานด้านการต้อนรับบุคคลสำคัญงาน CV 2019 ๓๐ ก.ค.๖๒

30-7-2019-77

พ.อ.เขมชาติ ปัตตะนุ รอง ผอ.สมท.วท.กห. เป็นประธานประชุมคณะทำงานด้านการต้อนรับบุคคลสำคัญ และประชุม

ขั้นตอนการปฎิบัติบนเวทีและการประชุมสัมมนาวิชาการของงาน CV 2019 และได้ชมความพร้อมในการจัดงาน

30-7-2019-78

30-7-2019-79

30-7-2019-80

30-7-2019-81

30-7-2019-82

30-7-2019-83

30-7-2019-84

30-7-2019-85

30-7-2019-86

30-7-2019-87

30-7-2019-88

30-7-2019-89

30-7-2019-90

30-7-2019-91

30-7-2019-92

30-7-2019-93

30-7-2019-94

30-7-2019-95

30-7-2019-96

30-7-2019-97

30-7-2019-98

30-7-2019-99

30-7-2019-100

30-7-2019-101

30-7-2019-102

30-7-2019-103

30-7-2019-104

30-7-2019-105

30-7-2019-106

30-7-2019-107

30-7-2019-108

30-7-2019-109

30-7-2019-110

30-7-2019-111

30-7-2019-112

30-7-2019-113