gallery2014-copy

PostHeaderIcon พล.ท.อภิชาติ วิไลเนตร จก.วท.กห. จก.วท.กห. เป็นประธานการประชุม อกวท.กห.บริหาร ๑๔ ส.ค.๖๒

14-8-2019-1

พล.ท.อภิชาติ วิไลเนตร จก.วท.กห. เป็นประธานการประชุม อกวท.กห.บริหาร ครั้งที่ ๓/๖๒ เพื่อพิจารณาเห็นชอบ

โครงการที่ของบประมาณ ก่อนจะเข้าการพิจารณาใน กวท.กห. โดยมีคณะอนุกรรมการจากเหล่าทัพและมีท่านที่ปรึกษา

มาร่วมพิจารณาให้ข้อเสนอแนะและให้ขอสังเกตุเรื่องการจัดซื้อครุภัณฑ์ และการใช้งบประมาณที่ผิดหมวดเงิน

14-8-2019-2

14-8-2019-3

14-8-2019-4

14-8-2019-6

14-8-2019-7

14-8-2019-8

14-8-2019-9

14-8-2019-10

14-8-2019-11

14-8-2019-12

14-8-2019-13

14-8-2019-14

14-8-2019-16

14-8-2019-17

14-8-2019-18

14-8-2019-19

14-8-2019-20

14-8-2019-21

14-8-2019-22

14-8-2019-23

14-8-2019-24

14-8-2019-25

14-8-2019-26

14-8-2019-27

14-8-2019-28

14-8-2019-29

14-8-2019-30

14-8-2019-31

14-8-2019-32

14-8-2019-33

14-8-2019-35

14-8-2019-36

14-8-2019-37

14-8-2019-38

14-8-2019-39

14-8-2019-40

14-8-2019-41

14-8-2019-42

14-8-2019-43

14-8-2019-44

14-8-2019-45

14-8-2019-46

14-8-2019-47

14-8-2019-48

14-8-2019-49

14-8-2019-50

14-8-2019-51

14-8-2019-52

14-8-2019-53

14-8-2019-54

14-8-2019-55

14-8-2019-56

14-8-2019-57

14-8-2019-58

 

14-8-2019-59

14-8-2019-60

14-8-2019-61

14-8-2019-62

14-8-2019-63

14-8-2019-64

14-8-2019-65

14-8-2019-66

14-8-2019-67

14-8-2019-68

14-8-2019-69

14-8-2019-70

14-8-2019-71

14-8-2019-72

14-8-2019-73

14-8-2019-74

14-8-2019-75

14-8-2019-76

14-8-2019-77

14-8-2019-78

14-8-2019-79

14-8-2019-80

14-8-2019-81

14-8-2019-82

14-8-2019-83

14-8-2019-84

14-8-2019-85

14-8-2019-86

14-8-2019-87

14-8-2019-88

14-8-2019-89

14-8-2019-90

14-8-2019-91

14-8-2019-92

14-8-2019-93

14-8-2019-94

14-8-2019-95

14-8-2019-96

14-8-2019-97

14-8-2019-98

14-8-2019-99

14-8-2019-100

14-8-2019-101

14-8-2019-102

14-8-2019-103

14-8-2019-104

14-8-2019-105

14-8-2019-106

14-8-2019-107

14-8-2019-108

14-8-2019-109

14-8-2019-110

14-8-2019-111

14-8-2019-112

14-8-2019-113

14-8-2019-114

14-8-2019-115

14-8-2019-116

14-8-2019-117

14-8-2019-118

14-8-2019-119

14-8-2019-120

14-8-2019-121

14-8-2019-122

14-8-2019-123

14-8-2019-124

14-8-2019-125

14-8-2019-126

14-8-2019-127

14-8-2019-128

14-8-2019-129

14-8-2019-130

14-8-2019-131

14-8-2019-132

14-8-2019-133

14-8-2019-134

14-8-2019-135

14-8-2019-136

14-8-2019-137

14-8-2019-138

14-8-2019-139

14-8-2019-141

14-8-2019-142

14-8-2019-143

14-8-2019-144

14-8-2019-145

14-8-2019-146

14-8-2019-147

14-8-2019-148

14-8-2019-149

14-8-2019-150

14-8-2019-151

14-8-2019-152

14-8-2019-153

14-8-2019-154

14-8-2019-155

14-8-2019-156

14-8-2019-157

14-8-2019-158

14-8-2019-159

14-8-2019-160

14-8-2019-161

14-8-2019-162

14-8-2019-163

14-8-2019-164

14-8-2019-165

14-8-2019-166

14-8-2019-167

14-8-2019-168

14-8-2019-169

14-8-2019-170

14-8-2019-171

14-8-2019-172

14-8-2019-173

14-8-2019-174

14-8-2019-175

14-8-2019-176

14-8-2019-177

14-8-2019-178

14-8-2019-179

14-8-2019-180

14-8-2019-181

14-8-2019-182

14-8-2019-183

14-8-2019-184

14-8-2019-185

14-8-2019-186

14-8-2019-187

14-8-2019-188

14-8-2019-189

14-8-2019-190

14-8-2019-191

14-8-2019-192

14-8-2019-193

14-8-2019-194

14-8-2019-195

14-8-2019-196

14-8-2019-197

14-8-2019-198

14-8-2019-199

14-8-2019-200

14-8-2019-201

14-8-2019-202

14-8-2019-203

14-8-2019-204

14-8-2019-205

14-8-2019-206

14-8-2019-207

14-8-2019-208

14-8-2019-209

14-8-2019-210

14-8-2019-211

14-8-2019-212

14-8-2019-213

14-8-2019-214

14-8-2019-215

14-8-2019-216

14-8-2019-217

14-8-2019-218

14-8-2019-219

14-8-2019-220

14-8-2019-221

14-8-2019-222

14-8-2019-223

14-8-2019-224

14-8-2019-225

14-8-2019-226

14-8-2019-227

14-8-2019-228

14-8-2019-229

14-8-2019-230

14-8-2019-231

14-8-2019-232

14-8-2019-233

14-8-2019-234

14-8-2019-235