gallery2014-copy

PostHeaderIcon พล.ต.พิสิษฐ ธีระเดชะชาติ รอง จก.วท.กห. ร่วมพิธีเปิด มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ๑๗ ส.ค.๖๒

17-8-2019-1

พล.ท.อภิชาติ วิไลเนตร จก.วท.กห. มอบให้ พล.ต.พิสิษฐ์ ธีระเดชะชาติ รอง จก.วท.กห.(๒) ร่วมงานพิธีเปิดงาน

มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ โดยมี รศ.ดร.วีระพงศ์ แพสุวรรณ ประธานที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธาน ในส่วนของกระทรวงกลาโหม ได้มี พล.อ.อ.ดร.ปรีชา

ประดับมุข ผอ.สทป. และ พล.ต.ชูเกียรติ ช่วยเพชร ผอ.สวพ.ทบ. และผู้แทนจาก ศวอ.ทอ., สวพ.ทร.เช้าร่วมในพิธีเปิด

17-8-2019-2

17-8-2019-3

17-8-2019-4

17-8-2019-5

17-8-2019-6

17-8-2019-7

17-8-2019-8

17-8-2019-9

17-8-2019-10

17-8-2019-11

17-8-2019-12

17-8-2019-13

17-8-2019-14

17-8-2019-15

17-8-2019-16

17-8-2019-17

17-8-2019-18

17-8-2019-19

17-8-2019-20

17-8-2019-21

17-8-2019-22

17-8-2019-23

17-8-2019-24

17-8-2019-25

17-8-2019-26

17-8-2019-27

17-8-2019-28

17-8-2019-29

17-8-2019-30

17-8-2019-31

17-8-2019-32

17-8-2019-33

17-8-2019-34

17-8-2019-35

17-8-2019-36

17-8-2019-37

17-8-2019-38

17-8-2019-39

17-8-2019-40

17-8-2019-41

17-8-2019-42

17-8-2019-43

17-8-2019-44

17-8-2019-45

17-8-2019-46

17-8-2019-47

17-8-2019-48

17-8-2019-49

17-8-2019-50

17-8-2019-51

17-8-2019-52

17-8-2019-53

17-8-2019-54

พล.ต.จตุพร ไชยศรี รอง จก.วท.กห.(๑) เยี่ยมชมผลงานวิจัยที่มาร่วมจัดแสดงในส่วนของกระทรวงกลาโหม

ในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

17-8-2019-55

17-8-2019-56

17-8-2019-57

ศ.ดร.วีระพงศ์ แพสุวรรณ ประธานที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

เยี่ยมชมงานในส่วนของกระทรวงกล่าโหม และชมผลงานวิจัย

17-8-2019-60

17-8-2019-61

17-8-2019-62

17-8-2019-63

17-8-2019-64

17-8-2019-65

17-8-2019-66

17-8-2019-67

17-8-2019-68

17-8-2019-69

17-8-2019-70

17-8-2019-71

17-8-2019-72

17-8-2019-73

17-8-2019-58