gallery2014-copy

PostHeaderIcon พ.อ.อินสอน เมืองมูล รอง ผอ.สมท.วท.กห.เป็นประธานการประชุมคณะทำงานทดสอบมาตรฐานยานเกราะฯ ๒๓ ส.ค.๖๒

23-8-2019-75

พ.อ.อินสอน เมืองมูล รอง ผอ.สมท.วท.กห. เป็นประธานการประชุมคณะทำงานทดสอบมาตรฐานยานเกราะล้อยาง

โดยมี ผู้แทนเหล่าทัพและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะ เพื่อไปกำหนดเป็นมาตรฐานต่อไป

23-8-2019-76

23-8-2019-77

23-8-2019-78

23-8-2019-79

23-8-2019-80

23-8-2019-81

23-8-2019-82

23-8-2019-83

23-8-2019-84

23-8-2019-85

23-8-2019-86

23-8-2019-87

23-8-2019-88

23-8-2019-89

23-8-2019-90

23-8-2019-91

23-8-2019-92

23-8-2019-93

23-8-2019-94

23-8-2019-95

23-8-2019-96

23-8-2019-97

23-8-2019-98

23-8-2019-99

23-8-2019-100