gallery2014-copy

PostHeaderIcon พล.ท.อภิชาติ วิไลเนตร จก.วท.กห. เป็นประธานพิจารณาโครงการวิจัยและพัฒนาระบบสารสนเทศฯ ๒๖ ส.ค.๖๒

26-8-2019-1

พล.ท.อภิชาติ วิไลเนตร จก.วท.กห. เป็นประธานการประชุมคณะทำงานพิจารณาโครงการวิจัยและพัฒนาระบบสารสนเทศ

และการสื่อสารด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ เพื่อความปลอดภัยและพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ ครั้งที่๖/๖๒ เป็นการพิจารณา

แบบคำขอโครงการ ก่อนส่งไปเพื่อพิจารณางบประมาณ

26-8-2019-2

26-8-2019-3

26-8-2019-4

26-8-2019-5

26-8-2019-6

26-8-2019-7

26-8-2019-8

26-8-2019-9

26-8-2019-10

26-8-2019-11

26-8-2019-12

26-8-2019-13

26-8-2019-14

26-8-2019-15

26-8-2019-16

26-8-2019-17

26-8-2019-18

26-8-2019-19

26-8-2019-20

26-8-2019-21

26-8-2019-22

26-8-2019-23

26-8-2019-24

26-8-2019-25

26-8-2019-26

26-8-2019-27

26-8-2019-28

26-8-2019-29

26-8-2019-30

26-8-2019-31

26-8-2019-32

26-8-2019-33

26-8-2019-34

26-8-2019-35

26-8-2019-36

26-8-2019-37

26-8-2019-38

26-8-2019-39

26-8-2019-40

26-8-2019-41

26-8-2019-42

26-8-2019-43

26-8-2019-44

26-8-2019-45

26-8-2019-46

26-8-2019-47

26-8-2019-48

26-8-2019-49

26-8-2019-50

26-8-2019-51

26-8-2019-52

26-8-2019-53