gallery2014-copy

PostHeaderIcon พล.ท.อภิชาติ วิไลเนตร จก.วท.กห. พบปะข้าราชการ วท.กห. ๑๐ ก.ย.๖๒

10-9-2019-1

พล.ท.อภิชาติ วิไลเนตร ได้พบปะกำลังพล วท.กห. โดยมี นขต.วท.กห. เข้าร่วมรับฟัง มีหัวข้อดังนี้

๑. การปรับโครงสร้าง ที่จะเริ่มใช้ ๑ ต.ค.๖๒ การปรับโครงสร้างครั้งนี้ให้สามารถปฏิบัติงานได้ และปัญหาข้อขัดข้องต่างๆ

ให้ค่อยๆแก้ไขแล้วเสร็จในเดือน พ.ย.๖๒ และอาจจะต้องปรับอีกครั้งช่วง เม.ย.๖๒

๒. ระบบการทำงาน และระเบียบงาน ให้ทำถูกต้อง อะไรที่ดีแล้วให้รักษาไว้ให้ดีคงเดิม อะไรไม่ดีก็ค่อยๆปรับปรุงแก้ไข

๓. เรื่องสวัสดิการ กองทุนสวัสดิการ วท.กห. จะมีการยอดกองทุนให้วงเงินมากขึ้น เพื่อเป็นสวัสดิการให้เแก่ข้าราชการ

วท.กห. ที่จะสามารถกู้ยืมเพื่อใช้แก้ปัญหาในวงเงินที่ไม่มาก

๔. การทำงานเป็นทีม งานด้านวิชาการต้องทำควบคู้กับงานด้านบริหาร

10-9-2019-3

10-9-2019-4

10-9-2019-5

10-9-2019-6

10-9-2019-7

10-9-2019-8

10-9-2019-10

10-9-2019-11

10-9-2019-12

10-9-2019-13

10-9-2019-15

10-9-2019-16

10-9-2019-17

10-9-2019-18

10-9-2019-19

10-9-2019-20

10-9-2019-21

10-9-2019-22

10-9-2019-23

10-9-2019-24

10-9-2019-25

10-9-2019-26

10-9-2019-27

10-9-2019-28

10-9-2019-29

10-9-2019-30

10-9-2019-31

10-9-2019-32

10-9-2019-33

10-9-2019-34

10-9-2019-35

10-9-2019-36

10-9-2019-37

10-9-2019-38

10-9-2019-39

10-9-2019-40

10-9-2019-41

10-9-2019-42

10-9-2019-43

10-9-2019-44

10-9-2019-45

10-9-2019-46

10-9-2019-47

10-9-2019-48

10-9-2019-49

10-9-2019-50

10-9-2019-51

10-9-2019-52

10-9-2019-53

10-9-2019-54

10-9-2019-55

10-9-2019-56

10-9-2019-57

10-9-2019-58

10-9-2019-59

10-9-2019-60

10-9-2019-61

10-9-2019-62

10-9-2019-63

10-9-2019-64

10-9-2019-65

10-9-2019-66

10-9-2019-67

10-9-2019-68

10-9-2019-69

10-9-2019-70

10-9-2019-71

10-9-2019-72

10-9-2019-73

10-9-2019-74

10-9-2019-75

10-9-2019-76

10-9-2019-77

10-9-2019-78

10-9-2019-79