gallery2014-copy

PostHeaderIcon พล.ต.สมเกียรติ สัมพันธ์ รอง จก.วท.กห. เป็นประธานส่งมอบภารกิจ หน้าที่ โครงการวิจัยและพัฒนาฯ ๒๒ ต.ค.๖๒

22-10-2019-64

พล.ต.สมเกียรติ สัมพันธ์ รอง จก.วท.กห. (๒) เป็นประธานพิธีส่งมอบภารกิจและห้นาที่ โครงการวิจัยและพัฒนา ของ กห.

ในปรับโครงสร้างใหม่ โดยทาง ศวพท.วท.กห. ได้รับมอบโครงวิจัยและพัฒนาการดำรงสภาพยุทโธปกรณ์ และโครงการวิจัย

และพัฒนาสนับสนุนการแก้ปัญหาสามจังหวัดชายแดนภาคใต้

22-10-2019-65

22-10-2019-66

22-10-2019-67

22-10-2019-68

22-10-2019-69

22-10-2019-70

22-10-2019-71

22-10-2019-72

22-10-2019-73

22-10-2019-74

22-10-2019-75

22-10-2019-76

22-10-2019-77

22-10-2019-78

22-10-2019-79

22-10-2019-80

22-10-2019-81

22-10-2019-82

22-10-2019-83

22-10-2019-84

22-10-2019-85

22-10-2019-86

22-10-2019-87

22-10-2019-88

22-10-2019-89

22-10-2019-90

22-10-2019-91

22-10-2019-92

22-10-2019-93

22-10-2019-94

22-10-2019-95

22-10-2019-96

22-10-2019-97

22-10-2019-98

22-10-2019-99

22-10-2019-100

22-10-2019-101

22-10-2019-102

รอง จก.วท.กห. ประชุมหารือเรื่องการทำโครงหลังคาของ ศวพท.วท.กห.

22-10-2019-103

22-10-2019-104

22-10-2019-105

22-10-2019-106

22-10-2019-107

22-10-2019-108

22-10-2019-109

22-10-2019-110

22-10-2019-111

22-10-2019-112

22-10-2019-113

22-10-2019-114