gallery2014-copy

PostHeaderIcon พ.อ.ศุภโชค สมรรคเสวี ผอ.กบว.สนป.วท.กห. ชี้แจงข้าราชการ วท.กห.ในการรวมแถว ๒๙ ต.ค.๖๒

29-10-2019-1

พ.อ.ศุภโชค สมรรคเสวี ผอ.กองบริหารโครงการวิจัย สำนักนโยบายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีป้องกันประเทศ

กรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม ชี้แจงข้าราชการ วท.กห.ในการรวมแถว ชี้แจงเรื่องการปรับตัวในการปรับ

โครงสร้างใหม่

29-10-2019-2

29-10-2019-3

29-10-2019-4

29-10-2019-5

29-10-2019-6

29-10-2019-7

29-10-2019-8

29-10-2019-9

29-10-2019-10

29-10-2019-11

29-10-2019-12

29-10-2019-13

29-10-2019-14

29-10-2019-15

29-10-2019-16

29-10-2019-17

29-10-2019-18

29-10-2019-19

29-10-2019-20

29-10-2019-21

29-10-2019-22

29-10-2019-23

29-10-2019-24

29-10-2019-25