gallery2014-copy

PostHeaderIcon พล.ท.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ จก.วท.กห. เข้าเยี่ยมชมโครงการพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ ๒๒ พ.ย.๖๒

22-11-2019-111

พล.ท.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ จก.วท.กห. และคณะ เข้าเยี่ยมขมโครงการพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ บ. ปูนซิเมนต์ไทย

ท่าขวาง จำกัด อ.พระพุทะบาท จ.สระบุรี โดยมี คุณ กิตติชัย ชัยวงษ์ ผู้อำนวยการธุรกิจสัมพันธ์และพัฒนา ให้การต้อนรับ

การดูงานครั้งนี้เพื่อแสวงความร่วมมือ และดูนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อไปใช้พัฒนาในด้านความมั่นคง

22-11-2019-112

22-11-2019-113

22-11-2019-114

22-11-2019-115

22-11-2019-116

22-11-2019-117

22-11-2019-118

22-11-2019-119

22-11-2019-120

22-11-2019-121

22-11-2019-122

22-11-2019-123

22-11-2019-124

22-11-2019-125

22-11-2019-126

22-11-2019-127

22-11-2019-128

22-11-2019-129

22-11-2019-130

22-11-2019-131

22-11-2019-132

22-11-2019-133

22-11-2019-134

22-11-2019-135

22-11-2019-136

22-11-2019-137

22-11-2019-138

22-11-2019-139

22-11-2019-140

22-11-2019-141

22-11-2019-142

22-11-2019-143

22-11-2019-144

22-11-2019-145

22-11-2019-146

22-11-2019-147

22-11-2019-148

22-11-2019-149

22-11-2019-150

22-11-2019-151

22-11-2019-15222-11-2019-153