gallery2014-copy

PostHeaderIcon พล.อ.นภนต์ สร้างสมวงษ์ รอง ปล.กห.(๒) เป็นประธานการประชุมการบูรณาการการผลิตภายใน กห. ๔ ธ.ค.๖๒

4-12-2019-1

พล.อ.นภนต์ สร้างสมวงษ์ รอง ปล.กห.(๒) เป็นประธานการประชุมการบูรณาการการผลิตภายใน กห. โดยมีหน่วยที่เกี่ยวข้อง

กับอุตสาหกรรมป้องกันประเทศเข้าร่วมชี้แจงว่ามีศักยภาพของหน่วย ในส่วนของ สป. โดยเป็นหน่วยขึ้นตรงของ

ศอพท.ได้ร่วมชี้แจง อท.ศอพท., ศอว.ศอพท., รวท.ศอพท., รภท.ศอพท. และ โรงงานแบตเตอรี่ทหาร และเหล่าทัพ

ซึ่งได้ร่วมบูรณาการการผลิตยุทโธปกรณ์ไปสู่อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ โดยในส่วงนของ วท.กห. เป็นหน่วยงาน

ที่จัดการจัดสรรงบประมาณด้านงานวิจัย และงานมาตรฐานทางทหาร ซึ่งเป็นต้นน้ำและปลายน้ำก่อนที่จะเข้าสู่อุตสาหกรรม

ป้องกันประเทศ ในการประชุมครั้งนี้มี พล.ต.จตุพร ไชยศรี รอง จก.วท.กห.(๑) เข้าร่วมฟังการชี้แจง

4-12-2019-2

4-12-2019-4

4-12-2019-6

4-12-2019-7

4-12-2019-8

4-12-2019-10

4-12-2019-11

4-12-2019-12

4-12-2019-13

4-12-2019-14

4-12-2019-15

4-12-2019-16

4-12-2019-17

4-12-2019-18

4-12-2019-19

4-12-2019-20

4-12-2019-21

4-12-2019-22

4-12-2019-23

4-12-2019-24

4-12-2019-25

4-12-2019-26

4-12-2019-27

4-12-2019-28

4-12-2019-29

4-12-2019-30

4-12-2019-31

4-12-2019-32

4-12-2019-33

4-12-2019-34

4-12-2019-35

4-12-2019-36

4-12-2019-37

4-12-2019-38

4-12-2019-39

4-12-2019-40

4-12-2019-41

4-12-2019-42

4-12-2019-43

4-12-2019-44

4-12-2019-45

4-12-2019-46

4-12-2019-47

4-12-2019-48

4-12-2019-49

4-12-2019-50

4-12-2019-51

4-12-2019-52

4-12-2019-53

4-12-2019-54

4-12-2019-55

4-12-2019-56

4-12-2019-57

4-12-2019-58

4-12-2019-59

4-12-2019-60

4-12-2019-61

4-12-2019-62

4-12-2019-63

4-12-2019-64

4-12-2019-65