gallery2014-copy

PostHeaderIcon พล.ต.เขมชาติ ปัตตะนุ ผอ.สมท.วท.กห.เป็นประธานการประชุมตรวจและทดสอบมาตรฐานเสื้อเกราะฯ ๙ ธ.ค.๖๒

9-12-2019-31

พล.ต.เขมชาติ ปัตตะนุ ผอ.สมท.วท.กห. เป็นประธานประชุมคณะทำงานการตรวจและทดสอบมาตรฐานเสื้อเกราะ

และแผ่นเกราะกันกระสุน โดยมี บ.Envostar นำตัวอย่างเสื้อเกราะมาตรวจและทดสอบมาตรฐาน มีผู้แทนจกเหล่าทัพ

เป็นคณะกรรมการ

9-12-2019-35

9-12-2019-32

9-12-2019-33

9-12-2019-36

9-12-2019-37

9-12-2019-38

9-12-2019-39

9-12-2019-40

9-12-2019-41

9-12-2019-42

9-12-2019-43

9-12-2019-44

9-12-2019-45

9-12-2019-46

9-12-2019-47

9-12-2019-48

9-12-2019-49

9-12-2019-50

9-12-2019-51

9-12-2019-53

9-12-2019-54

9-12-2019-55

9-12-2019-56

9-12-2019-57

9-12-2019-58