gallery2014-copy

PostHeaderIcon พล.ท.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ จก.วท.กห. ประชุม นขต.สป. วาระพิเศษฯ ๒๐ มี.ค.๖๓

20-3-2020-1

พล.ท.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ จก.วท.กห. ร่วมประชุม VCS นขต.สป. วาระพิเศษ เรื่องสถานการณ์ไวรัส COVID 19

ที่กำลังแพร่ระบาท โดยมีการสั่งการจาก พล.อ.ณัฐ อินทรเจริญ ปล.กห. ในการปฏิบัติตนในช่วงการแพร่ระบาท

20-3-2020-2

20-3-2020-3

20-3-2020-4

20-3-2020-5

20-3-2020-6

20-3-2020-7

20-3-2020-8

20-3-2020-9

20-3-2020-10

20-3-2020-11

20-3-2020-12

20-3-2020-13

20-3-2020-14

20-3-2020-15

20-3-2020-16

20-3-2020-17

20-3-2020-18

20-3-2020-19

20-3-2020-20