gallery2014-copy

PostHeaderIcon พล.ท.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ จก.วท.กห. แกลงเสียงตามสายให้กำลังพลรับทราบและป้องกันไวรัสฯ ๒๓ มี.ค.๖๓

23-3-2020-1

พล.ท.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ จก.วท.กห. แถลงเสียงตามสายชี้แจ้งการปฏิบัติตนของกำลังพล วท.กห.ในห้วงการระบาท

ของเชิ้อไวรัส COVID 2019 และเป็นห่วงไปถึงครอบครัวข้าราชการของ วท.กห. ให้ระวังหรือถ้าเป็นกลุ่มสี่ยงให้แจ้งให้

หน่วยทราบจะได้เข้าช่วยเหลือและแก้ไขได้ทัน

23-3-2020-2

23-3-2020-3

23-3-2020-4