gallery2014-copy

PostHeaderIcon พล.ท.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ จก.วท.กห. เป็นประธานประชุมเรื่องบ้านพักข้าราชการ สป.พื้นที่ บางจาก ๑๘พ.ค.๖๓

15-5-2020-25

พล.ท.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ จก.วท.กห.เป็นประธานประชุมเรื่องบ้านพักข้าราชการ สป.พื้นที่ บางจาก เรื่องการบำรุง

รักษาและการ รปภ.ลงทะเบียนข้าราชการที่พักอาศัยในพื้นที่บางจาก

15-5-2020-26

15-5-2020-27

15-5-2020-28

15-5-2020-29

15-5-2020-30

15-5-2020-31

15-5-2020-32

15-5-2020-33

15-5-2020-34

15-5-2020-35

15-5-2020-36

15-5-2020-37

15-5-2020-38

15-5-2020-39

15-5-2020-40

15-5-2020-41

15-5-2020-42

15-5-2020-43

15-5-2020-44

15-5-2020-45

15-5-2020-46

15-5-2020-47

15-5-2020-48

15-5-2020-49

15-5-2020-50

15-5-2020-51

15-5-2020-52

15-5-2020-53

15-5-2020-54

15-5-2020-55

15-5-2020-56