gallery2014-copy

PostHeaderIcon พล.ต.เขมชาติ ปัตตะนุ ผอ.สมท.วท.กห. เป็นประธานการประชุมคณะทำงานกำหนดมาตรฐานอาวุธปืนฯ ๑๙ มิ.ย.๖๓

19-6-2020-1

พล.ต.เขมชาติ ปัตตะนุ ผอ.สมท.วท.กห. เป็นประธานการประชุมคณะทำงานกำหนดมาตรฐานอาวุธปืนประเภทปืนเล็ก

และปืนพก โดยมีคณะกรรมการผู้เชี้ยวชาญมาให้ข้อเสนอแนะ

19-6-2020-2

19-6-2020-3

19-6-2020-4

19-6-2020-5

19-6-2020-6

19-6-2020-7

19-6-2020-8

19-6-2020-9

19-6-2020-10

19-6-2020-11

19-6-2020-12

19-6-2020-13

19-6-2020-14

19-6-2020-15

19-6-2020-16

19-6-2020-17

19-6-2020-18

19-6-2020-19

19-6-2020-20

19-6-2020-21

19-6-2020-22

19-6-2020-23

19-6-2020-24

19-6-2020-25

19-6-2020-26

19-6-2020-27

19-6-2020-28

19-6-2020-29

19-6-2020-30

19-6-2020-31

19-6-2020-32