gallery2014-copy

PostHeaderIcon พล.ต.จตุพร ไชยศรี รอง จก.วท.กห. เป็นประธานการประชุมติดตามงานประจำสัปดาห์ ๒๒ มิ.ย.๖๓

22-6-2020-1

พล.ต.จตุพร ไชยศรี รอง จก.วท.กห. (๑) เป็นประธานการประชุมติดตามงานประจำสัปดาห์และตามงานที่สั่งการ

22-6-2020-2

22-6-2020-3

22-6-2020-4

22-6-2020-5

22-6-2020-6

22-6-2020-7

22-6-2020-8

22-6-2020-9

22-6-2020-10

22-6-2020-11

22-6-2020-12

22-6-2020-13

22-6-2020-14

22-6-2020-15

22-6-2020-16

22-6-2020-17

22-6-2020-18

22-6-2020-19

22-6-2020-20

22-6-2020-21

22-6-2020-22

22-6-2020-23