gallery2014-copy

PostHeaderIcon พล.ต.สมเกียรติ สัมพันธ์ รอง จก.วท.กห. เป็นประธานการประชุมพิจารณาแก้ไขระเบียนเงินอุดหนุนฯ ๒๙ มิ.ย.๖๓

29-6-2020-1

พล.ค.สมเกียรติ สัมพันธ์ รอง จก.วท.กห.(๒) เป็นประธานการประชุม เพื่อพิจารณาแก้ไขระเบียบที่เกี่ยวข้องกับ

เงินอุดหนุนการวิจัยและพัฒนาการทหาร ครั้งที่๒/๖๓

29-6-2020-2

29-6-2020-3

29-6-2020-4

29-6-2020-5

29-6-2020-6

29-6-2020-7

29-6-2020-8

29-6-2020-9

29-6-2020-10

29-6-2020-11

29-6-2020-12

29-6-2020-13

29-6-2020-14

29-6-2020-15

29-6-2020-16

29-6-2020-17

29-6-2020-18

29-6-2020-19

29-6-2020-20

29-6-2020-21

29-6-2020-22

29-6-2020-23

29-6-2020-24

29-6-2020-25

29-6-2020-26

29-6-2020-27

29-6-2020-28

29-6-2020-29

29-6-2020-30

29-6-2020-31

29-6-2020-32

29-6-2020-33