gallery2014-copy

PostHeaderIcon พล.อ.อภิชาติ วิไลเนตร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการโครงการฯ ๑๓ ก.ค.๖๓

13-7-2020-1

พล.อ.อภิชาติ วิไลเนตร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการโครงการติดตั้งและบรูณาการระบบสารสนเทศ

และการสื่อสารด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ เพื่อความปลอดภัยในพื้นที่คลองคูเมืองเดิมและชุมชนใกล้เคียง ของกระทรวง

กลาโหม

13-7-2020-2

13-7-2020-3

13-7-2020-4

13-7-2020-5

13-7-2020-6

13-7-2020-7

13-7-2020-8

13-7-2020-9

13-7-2020-10

13-7-2020-11

13-7-2020-12

13-7-2020-13

13-7-2020-14

13-7-2020-15

13-7-2020-16

13-7-2020-17

13-7-2020-18

13-7-2020-19

13-7-2020-20

13-7-2020-21

13-7-2020-22

13-7-2020-23

13-7-2020-24

13-7-2020-25

13-7-2020-26

13-7-2020-27

13-7-2020-28

13-7-2020-29

13-7-2020-30

13-7-2020-31