gallery2014-copy

PostHeaderIcon พล.ท.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ จก.วท.กห. เป็นประธานการประชุมคณะบริหารจัดการอาคารที่พักฯ ๑๗ ก.ค.๖๓

17-7-2020-1

พล.ท.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ จก.วท.กห. เป็นประธานการประชุมคณะทำงานบริหารจัดการอาคารที่พักพื้นที่บางจาก

ประจำสัปดาห์ ติดตามงานที่สั่งการที่ผ่านมา

17-7-2020-2

17-7-2020-3

17-7-2020-4

17-7-2020-5

17-7-2020-6

17-7-2020-7

17-7-2020-8

17-7-2020-9

17-7-2020-10

17-7-2020-11

17-7-2020-12

17-7-2020-13

17-7-2020-14

17-7-2020-15

17-7-2020-16

17-7-2020-17

17-7-2020-18

17-7-2020-19

17-7-2020-20

17-7-2020-21

17-7-2020-22

17-7-2020-23

17-7-2020-24

17-7-2020-25

17-7-2020-26

17-7-2020-27

17-7-2020-28

17-7-2020-29

17-7-2020-30