gallery2014-copy

PostHeaderIcon พล.ต.เขมชาติ ปัตตะนุ รอง จก.วท.กห. ประธานการประชุมคณะกรรมการบ้านพักพื้นที่บางจาก ๑๕ ม.ค.๖๔

15-2-1-2021-1

พล.ต.เขมชาติ ปัตตะนุ รอง จก.วท.กห.(๒) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบ้านพักพื้นที่บางจาก ประจำสัปดาห์

และเรื่องเร่งด่วนในสถานการณ์โควิด - ๑๙ มาตรการการป้องการข้าราชการที่พักอาศัยในพื้นที่บางจาก

15-2-1-2021-2

15-2-1-2021-3

15-2-1-2021-4

15-2-1-2021-5

15-2-1-2021-6

15-2-1-2021-7

15-2-1-2021-8

15-2-1-2021-9

15-2-1-2021-10

15-2-1-2021-11

15-2-1-2021-12

15-2-1-2021-13

15-2-1-2021-14

15-2-1-2021-15

15-2-1-2021-16

15-2-1-2021-17

15-2-1-2021-18

15-2-1-2021-19

15-2-1-2021-20

15-2-1-2021-21

 15-2-1-2021-22

15-2-1-2021-23

15-2-1-2021-24

15-2-1-2021-25

15-2-1-2021-26

15-2-1-2021-27

15-2-1-2021-28

15-2-1-2021-29

15-2-1-2021-30

15-2-1-2021-31

15-2-1-2021-32

15-2-1-2021-33