gallery2014-copy

PostHeaderIcon พล.ต.สมเกียรติ สัมพันธ์ รอง จก.วท.กห. ผู้แทน จก.วท.กห. ร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนนโยบายฯ ๒๖ ม.ค.๖๔

26-1-2021-1

พล.อ.ชูชาติ บัวขาว รอง ปล.กห. (๒) เป็นประธานคณะทำงานการขับเคลื่อนนโยบายด้านดิจิทัลเพื่อสนับสนุน

"ไทยแลนด์ ๔.๐" ของ กห. ครั้งที่ ๑/๖๔ พล.ต.สมเกียรติ สัมพันธ์ รอง จก.วท.กห. (๑) เป็นผู้แทน จก.วท.กห.

เข้าร่วมประชุม

26-1-2021-3

26-1-2021-4

26-1-2021-5

26-1-2021-6

26-1-2021-7

26-1-2021-8

26-1-2021-9

26-1-2021-10

26-1-2021-11

26-1-2021-12

26-1-2021-15

26-1-2021-16

26-1-2021-17

26-1-2021-18

26-1-2021-19

26-1-2021-20

26-1-2021-21

26-1-2021-22

26-1-2021-23

26-1-2021-25

26-1-2021-26

26-1-2021-27

26-1-2021-28

26-1-2021-29

26-1-2021-30

26-1-2021-31

26-1-2021-32

26-1-2021-33

26-1-2021-34

26-1-2021-35

26-1-2021-36