gallery2014-copy

PostHeaderIcon จก.วท.กห.ทำพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารชั้นสัญญาบัตรและนายทหารชั้นประทวน ๑๙ เม.ย. ๕๔

19-04-2011-1

จก.วท.กห.ทำพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารชั้นสัญญาบัตรและนายทหารชั้นประทวน เมื่อ ๑๙ เม.ย. ๕๔ ๐๘๔๕

19-04-2011-2

19-04-2011-3

19-04-2011-4

19-04-2011-5

จก.วท.กห. ได้ให้โอวาทแก่ข้าราชการที่ได้รับการประดับยศสูงขึ้น

19-04-2011-6

19-04-2011-7

19-04-2011-8

19-04-2011-9

19-04-2011-10