gallery2014-copy

PostHeaderIcon กระทรวงกลาโหมทำพิธีมอบรางวัลนวัตกรรมของกระทรวงกลาโหม ๒๒ ก.ค. ๕๘

2-7-2015-1

พล.อ.อุดมเดช สีตบุตร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม และผู้บัญชาการทหารบก เป็นประธานในการมอบรางวัล

นวัตกรรมของกระทรวงกลาโหม และ รางวัลนักวิจัยดีเด่นของกระทรวงกลาโหม และกล่าวแสดงความยินดีแก่ผู้ที่ได้รับรางวับ

 

22-7-2015-3

22-7-2015-5

22-7-2015-6

22-7-2015-7

22-7-2015-8

22-7-2015-9

22-7-2015-10

รับรางวัลนวัตกรรม รางวัลรองชนะเลิศ ด้านหลักการ

พ.ท.เลอปรัชญ์ มังกรกนกพงษ์ สังกัด รพ.ค่ายสุรศักดิ์มนตรี

ผลงานนวัตกรรม การผ่าตัดต้อกระจกสุกด้วยเลอปรัชญ์เทคนิด

22-7-2015-11

22-7-2015-12

รางวัลนวัตกรรม รางวัลรองชนะเลิศ ด้านยุทโธปกรณ์ กลุ่มที่ ๑ ระบบการสื่อสาร สารสนเทศและคอมพิวเตอร์

พล.ต.สุรศักดิ์ แพน้อย สังกัด ศป.

ผลงานนวัตกรรม ระบบอำนวยการยิงปืนใหญ่ทางยุทธวิธีอัตโนมัติ ด้วยเครือข่ายคอมพิวเตอร์

22-7-2015-13

 22-7-2015-14

รางวัลนวัตกรรม รางวัลชนะเลิศ ด้านยุทโธปกรณ์ กลุ่มที่ ๒ เครื่องช่วยฝึกและการป้องกันกำลังรบ

พล.ร.ต.เจิมศักดิ์ จันทร์เสนา ร.น. สังกัด สวพ.ทร.

ผลงานนวัตกรรม ระบบตรวจการณ์เพื่อต่อต้านและป้องปรามภัยคุกคามรูปแบบใหม่

22-7-2015-15

22-7-2015-16

รางวัลนวัตกรรม รางวัลรองชนะเลิศ ด้านยุทโธปกรณ์ กลุ่มที่ ๒ เครื่องช่วยฝึกและการป้องกันกำลังรบ

จ.ส.อ.สุวิเชษฐ์ วรรณไทย สังกัด รร.ร.ศร.

ผลงานนวัตกรรม เครื่องรบกวนสัญญาณ ๓ ระบบแบบสะพายหลัง รุ่น NPB-312

22-7-2015-17

22-7-2015-18

รางวัลนวัตกรรม รางวัลชนะเลิศ ด้านยุทโธปกรณ์ กลุ่มที่ ๓ สิ่งอุปกรณ์ทางการแพทย์และบรรเทาสาธารณภัย

พ.อ.ธวัชชัย กาญจนรินทร์ สังกัด รพ.รร.๖

ผลงานนวัตกรรม ข้อต่อช่วยชีวิต

22-7-2015-19

22-7-2015-20

รางวัลนวัตกรรม รางวัลรองชนะเลิศ ด้านยุทโธปกรณ์ กลุ่มที่ ๓ สิ่งอุปกรณ์ทางการแพทย์และบรรเทาสาธารณภัย

และ รางวัลรองชนะเลิศ ด้านยุทโธปกรณ์ กลุ่มที่ ๔ วิศวกรรมยานรบและอากาศยาน

พล.อ.ท.สุรศักดิ์ มีมณี สังกัด ศวอ.ทอ.(รับรางวัลในนามหน่วย)

ผลงานนวัตกรรม กระสุนสารเคมีซิลเวอร์ไอโอไดด์ - พลุสารเคมีดูดความชื้นและ

ผลงานนวัตกรรม อากาศยานไร้นักบินต้นแบบของ ทอ. บร.ทอ.๑ Tiger Shark II

22-7-2015-21

22-7-2015-22

รางวัลนวัตกรรม รางวัลรองชนะเลิศ ด้านยุทโธปกรณ์ กลุ่มที่ ๕ ยุทธภัณฑ์เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการรบและการช่วยรบ

พ.อ.ธวัชชัย ปารีย์ สังกัด สพ.ทบ.

ผลงานนวัตกรรม ป้อมปืนอิเล็กทรอนิกส์

22-7-2015-23

22-7-2015-24

รางวัลนักวิจัยดีเด่นของกระทรวงกลาโหม ประจำปี ๒๕๕๗

รางวัลนักวิจัยดีเด่น รางวัลที่ ๑ ด้านหลักการ

พล.ต.ดิเรก กิ่งเนตร สังกัด กส.ทบ.

ผลงานวิจัย โครงการศึกษาเปรียบเทียบอัตราการตั้งท้องระหว่างน้ำเชื้อม้าสดและน้ำเชื้อม้าแช่แข็งด้วยการผสมเทียม

22-7-2015-25

22-7-2015-26

รางวัลนักวิจัยดีเด่น รางวัลที่ ๒และที่ ๓ ด้านหลักการ

พ.อ.พร ภิเศก สังกัด รร.สธ.ทบ.(ได้รับรางวัล ๒ โครงการ รางวัลที่ ๒ และที่ ๓)

ผลงานวิจัย โครงการปรับปรุงหลักสูตรเตรียมการกำลังพลในระดับกองพันเพื่อไปปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และ

ผลงานวิจัย โครงการแนวทางการกระตุ้นการเข้ามอบตัวของขบวนการแบ่งแยกดินแดนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

22-7-2015-27

22-7-2015-28

รางวัลนักวิจัยดีเด่น รางวัลที่ ๓ ด้านหลักการ

พล.ต.ฤทธี อินทราวุธ สังกัด สวพ.ทบ

ผลงานวิจัย โครงการวิจัยและพัฒนาระบบจัดการฐานองค์ความรู้เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลการก่อความไม่สงบสนับสนุน

การป้องกันและปราบปรามการก่อความไม่สงบ

22-7-2015-29

22-7-2015-30

รางวัลนักวิจัยดีเด่น รางวัลที่ ๑ ด้านยุทโธปกรณ์

น.อ.ธัชพงษ์ นิลอุบล สังกัด สอ.ทอ.

ผลงานวิจัย โครงการวิจัยพัฒนาและปรับปรุงเครื่องบินฝึกจำลอง บ.ฝ.๑๙ (PC-Flight Simulator)

22-7-2015-31

22-7-2015-32

รางวัลนักวิจัยดีเด่น รางวัลที่ ๒ ด้านยุทโธปกรณ์

พล.ต.สุรศักดิ์ แพน้อย สังกัด ศป.

ผลงานวิจัย โครงการพัฒนาดัดแปลง รยบ. ๒ ๑/๒ ตัน ให้เป็นรถยกขนกระสุนปืนใหญ่ ขนาด ๑๐๕ มม. แบบมีไฮดรอลิค

22-7-2015-33

22-7-2015-34

รางวัลนักวิจัยดีเด่น รางวัลที่ ๒ ด้านยุทโธปกรณ์

น.ท.เวทิศ ทิพย์คล้าย ร.น. สังกัด กทบ.กร.

ผลงานวิจัย โครงการวิจัยและพัฒนาทุ่นหมายตำบลที่ทุ่นระเบิดจากยานล่าทำลายทุ่นระเบิด

22-7-2015-35

22-7-2015-36

รางวัลนักวิจัยดีเด่น รางวัลที่ ๒ ด้านยุทโธปกรณ์

น.อ.ณัฐวุฒิ สามไพบูรย์ สังกัด สอ.ทอ., รร.สธ.ทอ.

ผลงานวิจัย โครงการวิจัยและพัฒนาโปรแกรมเข้ารหัสข้อมูลที่มีความปลอดภัยสูงสำหรับกองทัพอากาศ

22-7-2015-37

22-7-2015-38

รางวัลนักวิจัยดีเด่น รางวัลที่ ๓ ด้านยุทโธปกรณ์

พ.อ.พรมงคล พึ่งเสมา สังกัด ป.พัน ๗๒๑

ผลงานวิจัย โครงการวิจัยและพัฒนาระบบพัดลมระบายความร้อนเครื่องยนต์ปืนใหญ่กลางกระสุนวิถีโค้ง แบบ ๓๗ เอ็ม ๑๐๙ เอ ๕

และรถสายพานบรรทุกกระสุน เอ็ม ๙๙๒ เอ ๑ ด้วยระบบไฮดรอลิค

22-7-2015-39

22-7-2015-40

รางวัลนักวิจัยดีเด่น รางวัลที่ ๓ ด้านยุทโธปกรณ์

พ.อ.สัญญา แสนทนันชัย สังกัด ศอว.ศอพท.

ผลงานวิจัย โครงการพัฒนาโปรแกรมสร้างสมุดตารางยิงสำหรับกระสุนปืนใหญ่

22-7-2015-41

22-7-2015-42

22-7-2015-43

22-7-2015-44

22-7-2015-45

22-7-2015-46

22-7-2015-47

22-7-2015-48

22-7-2015-49

22-7-2015-50

22-7-2015-51

22-7-2015-56

22-7-2015-52

22-7-2015-53

22-7-2015-54

22-7-2015-55

22-7-2015-57

22-7-2015-58

22-7-2015-59

22-7-2015-60

22-7-2015-61

22-7-2015-62

22-7-2015-63

22-7-2015-64

22-7-2015-65

22-7-2015-66

22-7-2015-67

22-7-2015-68

22-7-2015-69

22-7-2015-70

22-7-2015-71

22-7-2015-72

22-7-2015-73

22-7-2015-74

22-7-2015-75

22-7-2015-76

22-7-2015-77

22-7-2015-78

22-7-2015-79

22-7-2015-80

22-7-2015-81

22-7-2015-82

22-7-2015-83

22-7-2015-84

22-7-2015-85

22-7-2015-86

22-7-2015-87

22-7-2015-88

22-7-2015-89