gallery2014-copy

PostHeaderIcon พล.ท.ถเกิงกานต์ ศรีอำไพ จก.วท.กห.ร่วมฟังการบรรยายพิเศษเรื่องกลไกเกี่ยวกับการร่างรัฐธรรมนูญ๑๙ เม.ย.๕๙

19-4-2019-1

พล.ท.ถเกิงกานต์ ศรีอำไพ จก.วท.กห. ร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษเพื่อสร้างการรับรู้ในเรื่องกลไกเกี่ยวกับ

การร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอณาจักรไทย บรรยายโดย พันเอก อรร๔พล แผ้วพาลชน วิทยากรผู้บรรยาย จาก

กรมพระธรรมนูญ

19-4-2019-5

19-4-2019-6

19-4-2019-4

19-4-2019-3

19-4-2019-2

19-4-2019-7

19-4-2019-8

19-4-2019-9

19-4-2019-10

19-4-2019-11

19-4-2019-12

19-4-2019-13

19-4-2019-14

19-4-2019-15

19-4-2019-16

19-4-2019-17

19-4-2019-18

19-4-2019-19

19-4-2019-20

19-4-2019-21

19-4-2019-22

19-4-2019-23

19-4-2019-24

19-4-2019-25

19-4-2019-26+

19-4-2019-27

19-4-2019-28

19-4-2019-29

19-4-2019-30

19-4-2019-31

19-4-2019-32

19-4-2019-33

19-4-2019-34

19-4-2019-35