gallery2014-copy

PostHeaderIcon พล.ท.ศิรศักดิ์ ยุทธประเวศน์ จก.วท.กห.เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษฯ ๕ ก.พ.๖๑

5-2-2018-1

พล.ท.ศิรศักดิ์ ยุทธประเวศน์ จก.วท.กห.เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน

(กลุ่มที่๑)

5-2-2018-2

5-2-2018-3

5-2-2018-4

5-2-2018-5

5-2-2018-6

5-2-2018-7

5-2-2018-8

5-2-2018-9

5-2-2018-10

5-2-2018-11

5-2-2018-12

5-2-2018-13

5-2-2018-14

5-2-2018-15

5-2-2018-16

5-2-2018-17

5-2-2018-18

5-2-2018-19

5-2-2018-20

5-2-2018-21