gallery2014-copy

PostHeaderIcon พล.ท.ศิรศักดิ์ ยุทธประเวศน์ จก.วท.กห.เป็นประธานกำหนดรูปแบบในการบริหารจัดการฯ ๒๐ ก.พ.๖๑

20-2-2018-1-1

พล.ท.ศิรศักดิ์ ยุทธประเวศน์ จก.วท.กห.เป็นประธานการประชุม "กำหนดในการบริหารจัดการกระบวนการติดตาม รวบรวม

จัดทำและเผยแพร่เทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อสนับสนุนการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ให้เกับนักวิจัย

กห."

20-2-2018-1-2

20-2-2018-1-3

20-2-2018-1-4

20-2-2018-1-5

20-2-2018-1-6

20-2-2018-1-7

20-2-2018-1-8

20-2-2018-1-9

20-2-2018-1-10

20-2-2018-1-11

20-2-2018-1-12

20-2-2018-1-13

20-2-2018-1-14

20-2-2018-1-15

20-2-2018-1-16

20-2-2018-1-17

20-2-2018-1-18

20-2-2018-1-19

20-2-2018-1-20

20-2-2018-1-21

20-2-2018-1-22

20-2-2018-1-23

20-2-2018-1-24

20-2-2018-1-25

20-2-2018-1-26

20-2-2018-1-27

20-2-2018-1-28

20-2-2018-1-29

20-2-2018-1-30

20-2-2018-1-31

20-2-2018-1-32

20-2-2018-1-33

20-2-2018-1-34

20-2-2018-1-35

20-2-2018-1-36

20-2-2018-1-37

20-2-2018-1-38