PostHeaderIcon พล.ท.อภิชาติ วิไลเนตร จก.วท.กห. เป็นประธานประชุมคณะทำงานวิจัยพัฒนาระบบสารสนเทศฯ ๓ ก.ค.๖๒

3-7-2019-1

พล.ท.อภิชาติ วิไลเนตร จก.วท.กห. เป็นประธานประชุมคณะทำงานพิจารณาโครงการวิจัยพัฒนาระบบสารสนเทศ

และการสื่อสารด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เพื่อความปลอดภัยและพัฒนาคุณภาพชีวิต รวมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวใน

ชุมชน รอบเกาะรัตนโกสินทร์ของ กห.โดยมี พล.ต.เดชา พลสุวรรณ ที่ปรึกษาคณะทำงาน ชี้แจงความเป็นมา

ของโครงการ

3-7-2019-2

3-7-2019-3

3-7-2019-4

3-7-2019-5

3-7-2019-6

3-7-2019-7

3-7-2019-8

3-7-2019-9

3-7-2019-10

3-7-2019-11

3-7-2019-12

3-7-2019-13

3-7-2019-14

3-7-2019-15

3-7-2019-16

3-7-2019-17

3-7-2019-18

3-7-2019-19

3-7-2019-20

3-7-2019-21

3-7-2019-23

3-7-2019-24

3-7-2019-25

3-7-2019-26

3-7-2019-27

3-7-2019-28

3-7-2019-29

3-7-2019-30

3-7-2019-31

3-7-2019-32

3-7-2019-33

3-7-2019-34

3-7-2019-35

3-7-2019-36

3-7-2019-37

3-7-2019-38

3-7-2019-39

3-7-2019-40

3-7-2019-41

3-7-2019-42

3-7-2019-43

3-7-2019-44

3-7-2019-44

3-7-2019-45

3-7-2019-46

3-7-2019-47

3-7-2019-48

3-7-2019-49

3-7-2019-50

3-7-2019-51

3-7-2019-52

3-7-2019-53

3-7-2019-54

3-7-2019-55

3-7-2019-56

3-7-2019-57

3-7-2019-58

3-7-2019-59

3-7-2019-60

3-7-2019-61

3-7-2019-62

3-7-2019-63