PostHeaderIcon พล.ท.อภิชาติ วิไลเนตร จก.วท.กห. จก.วท.กห. รับรายงานตัวเข้าเป็นข้าราชการนายทหารชั้นประทวนฯ ๑ ส.ค.๖๒

2-8-2019-1

พล.ท.อภิชาติ วิไลเนตร จก.วท.กห. รับคำกล่าวรายงานตัวเข้ารับราชการของข้าราชการชั้นประทวนจำนวน ๒ นาย

2-8-2019-2

2-8-2019-3

2-8-2019-4

2-8-2019-5

2-8-2019-6

2-8-2019-7

2-8-2019-8

2-8-2019-9

2-8-2019-10

2-8-2019-13

2-8-2019-14

2-8-2019-15

2-8-2019-16

2-8-2019-17

2-8-2019-18

2-8-2019-19

2-8-2019-20

2-8-2019-21