PostHeaderIcon พล.ท.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ จก.วท.กห. เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ ๒๗ พ.ย.๖๒

27-11-2019-29

พล.ท.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ จก.วท.กห. เป็นประธานการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง"แนวทางการดำเนินการด้าน

วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของ กห.ในเชิงบูรณาการ สู่งานอุตสาหกรรมป้องกันประเทศตามนโยบายประเทศไทย

๔.๐" โดยมีการบรรยายพิเศษ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์

วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๗๐ และการจัดสรรงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ โดย

ดร.สุรชัย สถิตคุณารัตน์ ผู้แทนสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.)

27-11-2019-1

27-11-2019-3

27-11-2019-4

27-11-2019-5

27-11-2019-6

27-11-2019-7

27-11-2019-8

27-11-2019-9

27-11-2019-10

27-11-2019-11

27-11-2019-12

27-11-2019-13

27-11-2019-14

27-11-2019-15

27-11-2019-16

27-11-2019-17

27-11-2019-18

27-11-2019-19

27-11-2019-20

27-11-2019-21

27-11-2019-22

27-11-2019-23

27-11-2019-24

27-11-2019-25

27-11-2019-26

27-11-2019-27

27-11-2019-28

27-11-2019-30

27-11-2019-31

27-11-2019-32

27-11-2019-33

27-11-2019-34

27-11-2019-35

27-11-2019-41

27-11-2019-44

27-11-2019-36

27-11-2019-37

27-11-2019-38

27-11-2019-39

27-11-2019-40

27-11-2019-42

27-11-2019-51

27-11-2019-43

27-11-2019-45

27-11-2019-46

27-11-2019-47

27-11-2019-48

27-11-2019-49

27-11-2019-50

27-11-2019-52

27-11-2019-53

27-11-2019-54

27-11-2019-55

27-11-2019-56

27-11-2019-57

การบรรยายพิเศษ เรื่อง กระบวนการขับเคลื่อนงานวิจัยและพัฒนาสู่อุตสาหกรรมป้องกันประเทศของ กห. โดย

พล.ต.สมเกียรติ สัมพันธ์ รอง จก.วท.กห.(๒)

27-11-2019-58

27-11-2019-59

27-11-2019-60

27-11-2019-61

27-11-2019-62

27-11-2019-63

27-11-2019-64

27-11-2019-65

27-11-2019-66

27-11-2019-67

27-11-2019-68

ช่วงบ่ายเป็นการแยกกลุ่มสัมมนา

27-11-2019-69

27-11-2019-70

27-11-2019-71

27-11-2019-72

27-11-2019-73

27-11-2019-74

27-11-2019-75

27-11-2019-76

27-11-2019-81

27-11-2019-82

27-11-2019-83

27-11-2019-84

27-11-2019-85

27-11-2019-77

27-11-2019-78

27-11-2019-79

27-11-2019-80

27-11-2019-86

27-11-2019-87

27-11-2019-88

27-11-2019-89

27-11-2019-90

27-11-2019-91

27-11-2019-92

27-11-2019-93

27-11-2019-94

27-11-2019-95

27-11-2019-96

27-11-2019-97

27-11-2019-98

27-11-2019-99

27-11-2019-100

27-11-2019-101

27-11-2019-102

27-11-2019-103

27-11-2019-104

27-11-2019-105

27-11-2019-106

27-11-2019-107

27-11-2019-108

27-11-2019-109

27-11-2019-110

27-11-2019-111

27-11-2019-112

27-11-2019-113

27-11-2019-114

27-11-2019-115

27-11-2019-116

27-11-2019-117

27-11-2019-118

27-11-2019-119

27-11-2019-120

27-11-2019-121

27-11-2019-122

27-11-2019-123

27-11-2019-124

27-11-2019-125

27-11-2019-126

27-11-2019-127

27-11-2019-128

27-11-2019-129

27-11-2019-130

27-11-2019-131

27-11-2019-132

27-11-2019-133

27-11-2019-134

ผลการประชุมสัมมนาฯ สรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบมีมติเห็นด้วยที่จะตั้ง pmu ด้านความมั่นคงโดยมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ได้แก่

- ควรให้หน่วยงานในระบบวิทยาศาสตร์แวิจัย และนวัตกรรมของ กห. มีส่วนร่วมในการเป็นคณะกรรมการ

และมีผู้แทนเหล่าทัพร่วมเป็นกรรมการ เพื่อสร้างกระบวนการการมีส่วนร่วม

- ควรมีผู้เชี่ยวชาญแต่ละสาขา เช่น ด้านกฎหมายด้านสังคม และอื่นๆ เพื่อบูรณาการความรู้ ความถูกต้องร่วมกัน

- ควรมีการปรับโครงสร้างหน่วยงานเพื่อสามารถรองรับการจัดตั้ง PMU ด้านความมั่นค โดยมีโครงสร้างและสายการ

บังคับบัญชาที่ชัดเจน เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ใช้บริการ