PostHeaderIcon พล.ท.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ จก.วท.กห. ประธานการประชุมโครงการวิจัยสร้างต้นแบบเครื่องบินทะเลฯ ๑ ก.ค.๖๓

1-7-2020-1

พล.ท.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ จก.วท.กห. เป็นประธานการประชุมโครงการวิจัยจัดสร้างต้นแบบเครื่องบินทะเลเพื่อการ

รับรองมาตรฐาน โดยมี พล.ร.ท.กฤชพล เรียงเล็กจำนงค์ นายทหารโครงการมาเป็นผู้บรรยาย และมี บ.อู่กรุงเทพ

ซึ่งเป็น ภาคเอกชนที่มีศักยภาพในการผลิตมาร่วมรับฟัง

1-7-2020-18

1-7-2020-2

1-7-2020-3

1-7-2020-4

1-7-2020-5

1-7-2020-6

1-7-2020-7

1-7-2020-8

1-7-2020-9

1-7-2020-10

1-7-2020-11

1-7-2020-12

1-7-2020-13

1-7-2020-14

1-7-2020-15

1-7-2020-16

1-7-2020-17

1-7-2020-18

1-7-2020-19

1-7-2020-20

1-7-2020-21

1-7-2020-22

1-7-2020-23

1-7-2020-24

1-7-2020-25

1-7-2020-26

1-7-2020-27

1-7-2020-28

1-7-2020-29

1-7-2020-30

1-7-2020-31

1-7-2020-32

1-7-2020-33

1-7-2020-34

1-7-2020-35

1-7-2020-36

1-7-2020-37

1-7-2020-38

1-7-2020-39

1-7-2020-40

1-7-2020-41

1-7-2020-42