PostHeaderIcon พล.ท.อภิชาติ วิไลเนตร จก.วท.กห. เป็นประธานประชุมคณะทำงานวิจัยพัฒนาระบบสารสนเทศฯ ๑๕ ส.ค.๖๒

16-8-2019-1

พล.ท.อภิชาติ วิไลเนตร จก.วท.กห. เป็นประธานการประชุม เพื่อพิจารณาขอเสนอโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ และ

การสื่อสารด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เพื่อความปลอดภัยและพัฒนาคุณภาพชีวิตรวมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชน

รอบเกาะรัตนโกสินทร์ของ กห. โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน สป. เข้าร่วมพิจารณาและทบทวนพื้นที่ในการดำเนินการ

16-8-2019-2

16-8-2019-3

16-8-2019-4

16-8-2019-5

16-8-2019-6

16-8-2019-7

16-8-2019-8

16-8-2019-9

16-8-2019-10

16-8-2019-11

16-8-2019-12

16-8-2019-13

16-8-2019-14

16-8-2019-15

16-8-2019-16

16-8-2019-17

16-8-2019-18

16-8-2019-19

16-8-2019-20

16-8-2019-21

16-8-2019-22

16-8-2019-23

16-8-2019-24

16-8-2019-25

16-8-2019-26

16-8-2019-27

16-8-2019-28

16-8-2019-29

16-8-2019-30

16-8-2019-31

16-8-2019-32

16-8-2019-33

16-8-2019-34

16-8-2019-35

16-8-2019-36

16-8-2019-37

16-8-2019-38

16-8-2019-39

16-8-2019-40

16-8-2019-41

16-8-2019-42

16-8-2019-43

16-8-2019-44

16-8-2019-45

16-8-2019-46