gallery2014-copy

PostHeaderIcon พล.ท.อภิชาติ วิไลเนตร จก.วท.กห. จก.วท.กห. เป็นประธานการประชุม อกมย.กห. รับรองมาตรฐาน ๒๒ ส.ค.๖๒

22-8-2019-1

พล.ท.อภิชาติ วิไลเนตร จก.วท.กห. เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการาับรองมาตรฐานยุทโธปกรณ์กระทรวงกลาโหม

(อกมย.กห.รับรองมาตรฐาน) ครั้งที่๑/๖๒ โดยมีผลงานวิจัยเข้ารับรองมาตรฐาน ๓ รายการ

อ่านเพิ่มเติม...

 

PostHeaderIcon พล.ต.พิสิษฐ ธีระเดชะชาติ รอง จก.วท.กห. เป็นประธานการประชุม KM วท.กห. ๒๒ ส.ค.๖๒

22-8-2019-1

พล.ต.พิสิษฐ ธีระเดชะชาติ รอง จก.วท.กห.(๒)เป็นประธานการประชุมคณะทำงานการจัดการความรู้ของ วท.กห.

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

อ่านเพิ่มเติม...