gallery2014-copy

PostHeaderIcon ข้าราชการ วท.กห. รับการฝึกทบทวนท่าบุคคลมือเปล่าเพื่อที่จะเข้ารับการประเมิน ๑๔ ส.ค.๖๒

14-8-2019-1

ข้าราชการ วท.กห. ตั้งแต่ชั้น น.๕ ลงมา ได้ฝึกทบทวนท่าบุคคลมือเปล่าแบบฝึกพระราชนิยม เพื่อทบทวนท่าฝึก

ที่จะรับการประเมิน จาก พัน ส.ห. ที่เป็นหน่วยรับฝึก

อ่านเพิ่มเติม...

 

PostHeaderIcon พล.ท.อภิชาติ วิไลเนตร จก.วท.กห. จก.วท.กห. เป็นประธานการประชุม อกวท.กห.บริหาร ๑๔ ส.ค.๖๒

14-8-2019-1

พล.ท.อภิชาติ วิไลเนตร จก.วท.กห. เป็นประธานการประชุม อกวท.กห.บริหาร ครั้งที่ ๓/๖๒ เพื่อพิจารณาเห็นชอบ

โครงการที่ของบประมาณ ก่อนจะเข้าการพิจารณาใน กวท.กห. โดยมีคณะอนุกรรมการจากเหล่าทัพและมีท่านที่ปรึกษา

มาร่วมพิจารณาให้ข้อเสนอแนะและให้ขอสังเกตุเรื่องการจัดซื้อครุภัณฑ์ และการใช้งบประมาณที่ผิดหมวดเงิน

อ่านเพิ่มเติม...