gallery2014-copy

PostHeaderIcon พล.อ.อภิชาติ วิไลเนตร ทำพิธีส่งมอบการบังคับบัญชา จก.วท.กห.ฯ ๒ ต.ค.๖๒

2-10-2019-109

พล.อ.อภิชาติ วิไลเนตร ทำพิธีส่งมอบหน้าที่การบังคับบัญชาให้แก่ พล.ท.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ จก.วท.กห. ตั้งแต่

๒ ต.ค.๖๒

อ่านเพิ่มเติม...

 

PostHeaderIcon พล.อ.อภิชาติ วิไลเนตร และ พล.ท.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ จก.วท.กห. สักกระหอพระฯ ๒ ต.ค.๖๒

2-10-2019-34

พล.อ.อภิชาติ วิไลเนตร และ พล.ท.คงชีพ ตัยตรัวาณิชย์ จก.วท.กห. ทำพิธีสักการะพระพุทธไตรเสนากลาโหมพิทักษ์

ที่ประดิษฐาน ณ หอพระบริเวณสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม พื้นที่สรีสมาน และสักการะพระบราราชานุเสารรีย์

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ ณ บริเวรหน้าอาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม พื้นที่ศรีสมาน

อ่านเพิ่มเติม...