gallery2014-copy

PostHeaderIcon พล.ต.สมเกียรติ สัมพันธ์ รอง จก.วท.กห. เป็นประธานประชุมหารือกับคณะ สวทช. ๙ ต.ค.๖๒

9-10-2019-2

พล.ต.สมเกียรติ สัมพันธ์ รอง จก.วท.กห. (๒) เป็นประธานประชุมหารือ กับคณะ สวทช. โดยมี ดร.ศิวรักษ์ ศิวโมกษธรรม

นักวิจัยอาวุโสและรองผู้อำนวยการ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) และคณะ

เพื่อหารือการจัดตั้งศูนย์ NSD เพื่อความมั่นคง

อ่านเพิ่มเติม...

 

PostHeaderIcon พล.อ.ณัฐ อินทรเจริญ ปล.กห. มอบเจตนารมณ์และแนวทางการปฏิบัติงานให้กับ นขต.สป. ๘ ต.ค.๖๒

8-10-2019-1

พล.อ.ณัฐ อินทรเจริญ ปล.กห. มอบเจตนารมณ์และแนวทางการปฏิบัติงานให้กับ นขต.สป. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

โดยมี ข้าราชการ สป. ชั้นยศ พ.อ.,น.อ.ในพื้นที่ศรีสมานเข้ารับฟังการมอบเจตนารมณ์อย่างพร้อมเพียงกัน

อ่านเพิ่มเติม...