gallery2014-copy

PostHeaderIcon พล.ต.วันชัย เกตุวิทยา ผอ.สมท.วท.กห. เป็นประธานการประชุมคณะทำงานตรวจและทดสอบมาตรฐานฯ ๒๕ ก.พ.๖๔

25-2-2021-1

พล.ต.วันชัย เกตุวิทยา ผอ.สมท.วท.กห. เป็นประธานการประชุมคณะทำงานตรวจและทดสอบมาตรฐานยุทโธปกรณ์ร่วม

ประเภทกระสุนปืนเล็ก

อ่านเพิ่มเติม...

 

PostHeaderIcon พล.ต.สมเกียรติ สัมพันธ์ รอง จก.วท.กห. เป็นประธานการชุม อกวท.กห. (จชต.) ๒๔ ก.พ.๖๔

24-2-2021-1

พล.ต.สมเกียรติ สัมพันธ์ รอง จก.วท.กห. (๑) เป็นประธานการชุมเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหาร

ชุดโครงการวิจัยและพัฒนาทางด้านยุทโธปกรณ์และด้านหลักการเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาการก่อความไม่สงบ

ในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ (อกวท.กห.จชต.) ครั้งที่ ๑/๖๔ โดยมีการแถลงปิดโครงการจำนวน ๒ โครงการย่อย/

กิจกรรม และแถลงผลงานโครงการเริ่มใหม่ จำนวน ๔ โครงการย่อย/กิจกรรม

อ่านเพิ่มเติม...